Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne 

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z przeglądaniem serwisu.
 2. Serwisem jest strona internetowa znajdująca się pod adresem: visavis.tv wraz z podstronami, w tym także wszelkie aplikacje znajdujące się na tej stronie.
 3. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z serwisu w jakimkolwiek zakresie.

II. Przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych osobowych następuje z poszanowaniem wymaganych polskim prawem przepisów dotyczących środków bezpieczeństwa. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (zwaną dalej „Ustawą”) w celach realizacji usług świadczonych przez Serwis oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO. W wykonaniu powyższych przepisów niniejszym przekazujemy poniższe informacje:

 • Administratorem danych osobowych jest AV Inwestor S.A., Jerozolimskie 81/26 floor, 02-001 Warszawa, email: victoria.voigt@avinwestor.com, telefon: 22 695 03 10 (zwany dalej: „Administrator”).
 • Cele i podstawy przetwarzania. Jako administrator będziemy przetwarzać dane Użytkownika w celu nawiązania kontaktu za pośrednictwem formularza i/lub tworzenia listy subskrybentów zapisanych do newslettera. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili przysługuje Użytkownikowi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem.
 • Zakres przetwarzanych danych. Administrator danych osobowych przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres e-mail,
 • Prawo do sprzeciwu. W każdej chwili przysługuje Użytkownikowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Użytkownika opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać dane Użytkownika w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do danych Użytkownika istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub dane Użytkownika będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Okres przechowywania danych. Dane osobowe Użytkownika wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, ustalane zgodnie z przepisami prawa cywilnego, administracyjnego oraz podatkowego.
 • Odbiorcy danych. Do danych Użytkownika mogą mieć dostęp nasi pracownicy oraz podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne.
 • Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO Użytkownikowi przysługuje:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
   3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
   4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   5. prawo do przenoszenia danych;
   6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja o dobrowolności podania danych.

  • Podanie danych ma charakter dobrowolny w celu zapisu do newslettera.
  • Uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie lub usunięcie danych następuje poprzez zawarty w Serwisie formularz kontaktowy lub poprzez wysłanie listu poleconego na adres: AV Inwestor S.A., Jerozolimskie 81/26 floor, 02-001 Warszawa, 
  • Administrator nie dokonuje obrotu danymi i nie przekazuje danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, niż wskazane powyżej, bez zgody Użytkownika.
  • Przetwarzane dane osobowe mogą jednak zostać udostępnione bez zgody Użytkownika uprawnionym organom publicznym na ich żądanie znajdujące oparcie w obowiązujących przepisach lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń właściwych organów.
  • Transfer danych osobowych oraz proces autoryzacji, jeżeli są wykorzystywane, odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL. Komunikaty informacyjne, promocyjne i ofertowe przesyłane są na adres poczty elektronicznej Użytkownika wyłącznie po wyrażeniu przez niego stosownej zgody.

III. Pliki cookies 

 1. W sposób automatyczny Serwis zbiera informacje tylko poprzez informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki cookies to przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika pliki tekstowe, przeznaczone do zapewnienia optymalnego korzystania ze strony internetowej oraz umożliwiające szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Pliki cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje użytkownika.
 3. W przypadku wyłączenia funkcji cookies, niektóre elementy Serwisu mogą być niedostępne. Brak zmiany przez Użytkownika ustawień przeglądarki celem wyłączenia funkcji cookies jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

III. Postanowienia końcowe 

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
Strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego działania, w celach statystycznych, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Warunki przechowywania plików cookies mogą Państwo określić w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzają się Państwo na wykorzystanie plików cookies muszą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności.

NEWSLETTER

Don’t miss the next story and
sign up to the Newsletter. 

Weekly mailing.